Yazım Kuralları

• Bildiri metni, Times New Roman karakteri ve yazı tipi boyutu 12 punto kullanılarak Microsoft Office Word formatında hazırlanmalıdır. Tablo, dipnot ve kaynakların yazımındaki punto büyüklüğü ise 10 olmalıdır.

• A4 kâğıdında bütün kenarlardan 2, 5 cm boşluk bırakılmalı, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm olarak ayarlanmalıdır.

• Tek satır aralığı ile yazılacak olan metinde, paragraflar arasında satır aralığı bırakılmamalı; girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk olarak ayarlanmalıdır.

• Başlık, büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında her iki yana yaslı olarak yazarın adı, soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda(yıldızında-astriksinde) sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.

• Fotoğraf, çizim, grafik, harita vb. görsel malzemelerin hepsi şekil olarak tanımlanmalı, nerede kullanılacağının belirlenmesi amacıyla metinde içinde değinme yapılmalı; her bir şeklin 10 punto ile yazılmış ayrı numarası ve açıklaması olmalı, alındığı kaynak belirtilmelidir. Şekillerin numara ve açıklamaları altta, tablolarda ise üstte yazılmış olmalıdır.

Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde 1 punto küçük yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

Dipnotlar, 10 punto tek aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi 0.5 cm olmalıdır. Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli,  daha sonra a.g.e., a.g.m., veya a.g.t. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir.

Örnekler:

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, 11. bs., s. 115.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea”, Belleten, c. III/ sy. 9 [veya III/9] (1939), s. 101.


. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520); dipnot olarak gösterilecek ise yazar adı, soyadı, kitabın adı (italik); (makale ise tırnak içinde ve dergi adı italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, metin sonunda soyadına göre alfabetik olarak sıralanmış ve aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir.

Metin içi kaynak gösterme kuralları:

• Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak (Yazar, 1999: 113) şeklinde yapılmalıdır.

• İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı (Yazar ve Yazar, 2000: 120) şeklinde kullanılmalıdır.

• Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek (Yazar vd.) şeklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.

• Atıfta bulunulan eserler “Kaynakça” bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik liste olarak sıralanmalıdır.

• Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.

• Tüm yazarları ve yılları aynı olan eserler ise yılın sonuna eklenen küçük harfler kullanılarak “1999a” ve “1999b” şeklinde birbirlerinden ayrılmalıdır. İlk yazarı ve yılı aynı olan üç ve daha fazla yazarlı eserler de aynı şekilde ayrılmalıdır. Örneğin: (Apaydın, 1999a: 250); (Apaydın, 1999b: 132)


KAYNAKÇA

Metin sonunda kaynakça bölümü yer almalıdır.

Kitap:

• Kitaplarda kullanılan baskı esas alınacaktır.

• Timur, T. (2000). Toplumsal Değişme ve Üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi.

İki ya da Üç Yazarlı Kitap:

• Vatansever, A. ve Yalçın, M. G. (2015). Ne Ders Olsa Veririz: Akademisyenin Vasıfsız İşçiye Dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayınları.

Üçten Fazla Yazarlı Kitap:

• Doğu, B., Aydemir, A. T., Özçetin, B., İslamoğlu, G., Bayraktutan, G., Binark, M. ve Çomu, T. (2014). Siyasetin Yeni Hali. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Editörlü Kitap:

• Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil Yayınları.

Basılı Dergilerde Makale:

• Bulut, H. (2001).“Kitle İletişim Araçları ve Suskunluk Sarmalı”. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 32(1-2): 1382-1385.

Elektronik Dergilerde Makale:

• Conway, P. (2003). “TruthAndReconciliation: TheRoad Not Takenin Nambia”. Online Journal of PeaceandConflictResolution. 5 (1): 50-57.

• Varsa doi numarası, yoksa URL verilir. 

• URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm  

İki ya da Üç Yazarlı Makale:

• Çelik Berber, Ç. ve Odacı, H. (2015). “Akademik Erteleme Davranışının Bazı Kişisel Ve Psikolojik Değişkenlere Göre Açıklanması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3): 31-47.

Üçten Fazla Yazarlı Makale:

• Küçük, O. vd. (2015). “Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama”. TheJournal of AcademicSocialScienceStudies. 34(4): 53-67.

Tez:

• Bayramoğlu, S. (2012). Türkiye’de Finansal Serbestleşmenin İktisadi Ve Mali Yapıdaki Dönüşüme Etkisi: 2000 Yılı Sonrasının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Bildiri:

• Baydar, G. (2013). “Gençlerin Gündelik Yaşamında Sosyal Medya”. Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi Kongre Kitabı. 7-8 Mayıs 2013, Kocaeli, s. 132-142.

Web Sayfası:

• UNESCO. (2013). World heritagelist. http://whc.unesco.org/en/list. (ET: 17.08.2015)

Ansiklopedi Maddesi:

• AKÜN, Ömer Faruk (1994); “Divan Edebiyatı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C.9, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 389-427.

Sözlük:

• Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’sCollegiate Dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Websters.

Yazarı Belirtilmemiş Kitap:

• Meydan Larousse (2000); “Mehmet Akif Ersoy”, Meydan Larousse, C.I, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, s.308-317.

Yazma Eser:

• Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.


Ekler

• Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek B biçiminde harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. Haberin Olsun